Program for dialogmøte SAMKUL– departementer mandag 10. juni 2013, kl. 11:00 – 13:00, Norges Forskningsråd, Stensberggt. 26, 0131 Oslo

Program til dialogmøte 10 juni

Innledning:

Hvordan er kulturforskning relevant for politikk- og samfunnsutvikling?
Ved professor Mari Hvattum, Arkitekt- og designhøgskolen og medlem av SAMKULs programstyre.

To SAMKUL-prosjekter presenteres kort:

FORFOOD: Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes.
Ved forsker Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning
Matjord er en viktig og begrenset ressurs – vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser – som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Utfordringene er komplekse og må forhandles i en kontekst av klimaendringer og økt markedsspekulasjon med jordbruksland. Formålet med FORFOOD er å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av matjord i fortid, nåtid og framtid.

LINGCLIM: Språklige fremstillinger av klimadebatten og individuelle og kollektive tolkninger.
Ved professor Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen
Et overordnet spørsmål er i hvor stor grad og på hvilken måte språk har betydning for våre holdninger og handlinger i klimaspørsmålet. Hypotesen er at språklig framstilling påvirker hvordan vi aktiverer og assosierer vår kunnskap, og derigjennom hvilke konklusjoner vi trekker. For å finne svar på spørsmålene samarbeider språkvitere med natur- og samfunnsvitere. Metodene omfatter språkanalyser, meningsmålinger og psykologiske eksperimenter.

Diskusjon og samtale:

– På hvilken måte er kunnskap om kultur og kulturelle forutsetninger viktig for departementenes arbeid? Hva kan SAMKUL bidra med?
– Hvilke kunnskapsbehov i departementene kan være aktuelt å trekke inn i SAMKUL?
– Kan historisk, etisk, filosofisk, språklig kunnskap – kulturkunnskap – gi nye perspektiver i departementenes arbeid med politikkutforming og samfunnsutvikling?

 

 

[button link=”http://forfood.bygdeforskning.no/wp-content/uploads/2013/06/Program-til-dialogmøte-10-juni.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Last ned programflyer (PDF)[/button]