Flere av oss i Forfood-teamet er på feltarbeid i Oslo denne uka. Her gjør vi intervju med aktører vi har identifisert som sentrale for meningsdannelse og beslutninger om matjorda i Norge.

 

Hva betyr det egentlig å gjøre feltarbeid om matjord i urbane Oslo? For oss handler dette om hva det er vi er interesserte i å studere. Vi er interesserte i prosessene som går forut for beslutningene om matjord, i ulike aktørers posisjoner og i forståelser og meningsdannelse. Da må vi både komme tett på det lokale nivået i jordforvaltninga, i tillegg til aktører som er sentrale på nasjonalt nivå.

 

Det kvalitative forskningsintervjuet er en av flere metoder som vi bruker for å få kunnskap om de problemstillingene vi har i prosjektet. Det kvalitative forskningsintervju brukes for å få kjennskap til aktørers subjektive opplevelse av et fenomen. I tillegg brukes dokumentanalyse og observasjon.

 

Prosjektet er innmeldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).